Miljöpolicy

Miljöpolicy


Miljöpolicy

Sinnligt förbrukar en stor del engångsmaterial i vårdverksamheten och använder energi för

uppvärmning, belysning, till datorer och andra apparater samt för transporter. Genom

verksamheten uppkommer konventionellt och farligt avfall som källsorteras. I verksamheten

används en del läkemedel och kemisk-tekniska produkter. Verksamheten påverkar på så sätt

den yttre miljön. Vissa utsläpp påverkar människors och djurs hälsa på ett negativt sätt.

Sinnligts miljöarbete syftar till att reducera verksamhetens negativa miljöpåverkan

genom att:

· miljöarbetet är en integrerad del av företagets affärsverksamhet

· utveckla och erbjuda tjänster av hög kvalitet anpassade till våra kunders behov

med minsta möjliga miljöpåverkan

· anpassar och förbättrar företagets energiförbrukning och resvanor för att minska

miljöpåverkan från dessa

· förebygga föroreningar och hushålla med resurser

· följa lagar och andra bestämmelser som gäller företagets verksamhet

Miljöpolicyn följer tillämpliga delar de krav som finns angivna i standarden ISO 14 001 och

är framtagen i samarbete med GePe Miljö, www.gepemiljo.se .

Godkänd 2009-10-29